POLITYKA PRYWANTNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Polityka Prywatnosci określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem https://www.jabizuteria.pl (w skrócie Sklepu Internetowego).

 • Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Sklepu Internetowego jest firma JABŁOŃSCY BIŻUTERIA,  Dariusz Jabłoński  (dalej „Uslugodawca”) z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Kasztelańskiej 30, 88-100 Inowrocław, e-mail: kontakt@jabizuteria.pl, telefon: +48 52 355 02 13, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej w dniu 22-08-2006 r., o numerze NIP 5561434572, o numerze REGON 340200023.

 • Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej osobie, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 • Administrator przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 • Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

II. jaki jest Zakres i cel zbieranych danych?

 • Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym automatycznie podczas korzystania z niego, tj. w celu:

 • rejestracji w Sklepie Internetowym;

 • zawierania umów, w szczególności składania i realizacji Zamówienia,

 • sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich;

 • wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych Sklepie Internetowym umów;

 • przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;

 • W celu:

 • Rejestracji w Sklepie Internetowym – przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, adres IP, pliki cookies;

 • zawierania umów w Sklepie Internetowym, w szczególności składania i realizacji zamówienia,– przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies;

 • wypełniania zobowiązań, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Sklepie Internetowym umów oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego;

 • przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, numer Zamówienia;

III. Jaka jest Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych?

 • Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

 • zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;

 • niezbędność do wykonania umów zawieranych w Sklepie internetowym;

 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;

 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

IV. jak długo przechowywane są dane osobowe?

 • Dane Osobowe zbierane w Sklepie Internetowym będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Sklepie Internetowym. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte.

V. Dobrowolność podania Danych Osobowych

 • Podanie Danych Osobowych w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 6 powyżej, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 6 powyżej.

VI Profilowanie Danych Osobowych

 • Dane Osobowe nie będą profilowane.

VII Cookies

 • Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies.

 • Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta ze Sklepem Internetowym, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Sklepem Internetowym. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Sklepem Internetowym oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego.

 • Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze Sklepu Internetowego, które umożliwiają:

 • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

 • dostosowanie i optymalizację Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów,

 • personalizację przekazów marketingowych,

 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu Internetowego.

 • W Sklepie Internetowym wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego.

 • Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

 • Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

VIII. Jakie są Prawa i obowiązki usługodawcy

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 • Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym.

IX Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

 • Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w pkt. 20, które na zlecenie Usługodawcy przetwarzają Dane Osobowe.

 • Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.

 • Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 • Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:

 • stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.

 • stosuje środki zapewniające:

 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

 • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 • stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Usługodawcę.

 • Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 3 dni roboczych, przekazuje taką prośbę Usługodawcy.

 • Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.

 • Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

X JAKIE SĄ Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą ?

 • Każdy Klient ma prawo:

 • dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.

 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 28 pkt. pierwszy powyżej należy wysłać e-mail na adres: kontakt@jabizuteria.pl, zadzwonić pod numer telefonu +48 52 355 02.

 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 28 pkt. drugi powyżej należy wysłać e-mail na adres: kontakt@jabizuteria.pl, wpisując w tytule słowo „sprzeciw” lub „cofnięcie zgody”, zadzwonić pod numer telefonu +48 52 355 02 i poinformować o sprzeciwie lub cofnięciu zgody.

 • Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

XI Zabezpieczenie Danych Osobowych

 • Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego i w tym celu:

 • stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

 • stosuje środki zapewniające:

 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

 • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 • Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: kontakt@jabizuteria.pl

XII Postanowienia końcowe

 • W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.